Projekt pro Vás

Úvodní strana » Služby » Stavební dozory

Stavební dozory

 • Technický dozor dodavatelský
 • Technický dozor investorský

Přípravná fáze 

 1. Mobilizace pracovního týmu a zprovoznění kancelář v místě provádění stavby.
 2. Seznámení se projektovou dokumentací stavby a v případě nedostatků této dokumentace předat investorovi neprodleně písemné stanovisko s odůvodněním svých tvrzení.
 3. Seznámit se důkladně s nabídkou dodavatele a všemi souvisejícími dokumenty, relevantními pro plnění stavby, podmínkami stavebních a dalších navazujících povolení, předpisy a dalšími podmínkami podporovatelnosti v aktuálním znění.
 4. Organizovat jednání investora a dodavatele, která mají za cíl získat potřebná povolení a souhlasy před zahájením stavebních prací, pokud budou třeba.
 5. Ve spolupráci s dodavatelem zajistit písemně informování dotčených orgánů statní správy, ostatních dotčených organizací, event. Jiných dotčených subjektů o zahájení realizace stavby, o časovém harmonogramu stavby, konání kontrolních dnů stavby vč. Kontaktů na jednotlivé kompetentní osoby stavby.

Realizační fáze 

 1. Schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo.
 2. Poskytovat na vyžádání investora součinnost dodavatele při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby.
 3. Protokolárně předat staveniště dodavateli prací a pořizovat při tom fotodokumentaci jejich stavu včetně přilehlého okolí.
 4. Sledovat dodržování vydaných stavebních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. Závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání.
 5. Kontrolovat dodržování předpisů požárních a to jak u personálu dodavatele, tak i u provozovatele dotčených zařízení; kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí dodavatelem, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku.
 6. Kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu zkušebního provozu a garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a ustanoveními smlouvy o dílo; zajistit, aby dodavatel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol.
 7. Spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedení stavby a vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části projektu - požadavek na výkon autorského dozoru bude konzultant vznášet vždy prostřednictvím objednatele.
 8. Provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické specifikace či technické parametry apod. - dle projektové dokumentace).
 9. Kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruka odškodnění apod., za které je dodavatel odpovědný podle podmínek smlouvy o dílo.
 10. Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny na staveništi v intervalech dle smlouvy o dílo (ev. Podle potřeby nepravidelné kontrolní dny), porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy, zajišťovat v rámci pravidelných kontrolních dnů.
 11. Pokud nebude později stanoveno pokynem objednatele jinak, objednatel požaduje, aby se konaly pravidelné porady na staveništi vždy jednou týdně za účasti dodavatele, konzultanta a objednatele, mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny jednou za měsíc.
 12. Zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se smlouvou o dílo a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat měsíční zprávy předkládané dodavatelem dle smlouvy o dílo.
 13. Doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu, zejména doporučovat objednateli možnosti snížení nákladů spojených s prováděním projektu a žádat od dodavatele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat objednateli opatření ke snížení rizik projektu.
 14. Projednávat s dodavatelem  a dávat písemná doporučení objednateli stran sazeb a cen týkajících se neplánovaných prací a položek.
 15. Kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat objednateli všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. Vypracované dodavatelem.
 16. Kontrolovat stavební deník (který musí vést dodavatel během celého období výstavby v souladu s požadavky českého právního řádu) zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem (parafou) ostatní zápisy do tohoto deníku.
 17. Podporovat koordinaci činnosti mezi objednatelem a dodavatelem.
 18. Poskytovat objednateli poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků objednatelem ve vztahu k dodavateli nebo dodavatelem ve vztahu k objednateli s cílem předcházet vzniku sporů.
 19. Neprodleně podávat objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění stavby.

Dokončovací a provozní fáze

 1. Organizace procesu předání díla (jeho částí)dodavatele objednateli v souladu se smlouvou o dílo a platnými předpisy, připravovat protokoly o převzetí prací dle smlouvy o dílo (převzetí objednatelem), provádět závěrečné prohlídky stavenišť a vykonávat další činnosti souvislosti s ukončením a předáním díla (jeho částí) objednateli v souladu se smlouvo o dílo včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků a kontroly dokladů, které dodavatel při předání díla (jeho části) předává objednateli.
 2. Dohled nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky objednatele z titulu odpovědnosti dodavatele za vady vč. Odpovědnosti za vady záruční, radit objednateli při uplatňování těchto nároků tak, aby pro objednatele byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích poskytovat objednateli potřebou součinnost a poradenství, kontrolovat proces odstraňování veškerých vad, vydávat dodavateli příslušná potvrzení o odstranění vad, vydávat pokyny dle smlouvy o dílo k uvolnění zádržného, ev. Bankovní garance za zádržné.

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz